Croeso i Uned Treialon Clinigol NWORTH

Mae NWORTH, Uned Treialon Clinigol Bangor wedi ei chofrestru'n llawn gan Gydweithrediad Ymchwil Clinigol y DU (UKCRC) (Rhif Cofrestru 23 Uned Treialon Clinigol UKCRC ers 2007) sy'n arbenigo mewn cynllunio, cynnal, dadansoddi ac adrodd ar dre8ialon clinigol Gwedd II a III. Mae'r Uned yn rhan o Goleg Gwyddorau Iechyd ac Ymddygiad Prifysgol Bangor.

Mae'r Uned Treialon Clinigol yn derbyn ei chyllid craidd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (a adwaenir yn ffurfiol fel NISCHR), a'n nod yw gwella iechyd a lles pobl Cymru a’r tu hwnt trwy werthuso ymyriadau cymhleth yng nghyswllt iechyd (a gofal cymdeithasol) a hefyd hyrwyddo theori ac ymarfer hap-dreialon rheoledig a chynlluniau trwyadl eraill ar gyfer gwerthuso. Mae NWORTH hefyd yn darparu Gwasanaeth Cefnogi a Chynnal Ymchwil i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys fel rhan o Ganolfan Ymchwil Glinigol ac Isadeiledd Ymchwil a Grŵp Cefnogi Technegol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 

Mae gennym dîm amlddisgyblaethol ac amlswyddogaethol gyda phrofiad ac arbenigedd mewn ymchwil i ofal iechyd ac astudiaethau clinigol, a hynny o greu'r syniad gwreiddiol hyd at gyhoeddi terfynol a rhannu'r ymchwil. Mae'r uned yn cydweithio gyda thrawstoriad eang o weithwyr proffesiynol gofal iechyd ac academyddion clinigol i gynnal a hyrwyddo hap-dreialon rheoledig ac ymchwil bellach o ansawdd uchel ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Nodau ac Amcanion

Nod craidd yr uned yw gwella iechyd a lles pobl Cymru a’r tu hwnt trwy werthuso ymyriadau cymhleth yng nghyswllt iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein prif amcanion yw:

  • Cynyddu nifer, gwella ansawdd a hyrwyddo cynnydd hap-dreialon pragmatig ac astudiaethau gwerthuso trwyadl eraill
  • Datblygu, rheoli, cefnogi, dadansoddi ac adrodd ar dreialon ar draws y DU a thu hwnt
  • Datblygu arbenigedd a gwaith tîm a gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol
  • Gwella'r gwaith ar y cyd oddi fewn i'r rhwydweithiau ymchwil a datblygu a'r diwydiant gofal iechyd ar draws Cymru a thu hwnt

Er mwyn derbyn cefnogaeth neu gyngor trwy gyfrwng y Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil, cysylltwch os gwelwch yn dda:

E-bost: nworth@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388095

I holi am gydweithrediad yr Uned Dreialon ar astudiaeth, llenwch ein Ffurflen Pwynt Cyswllt.

Cliciwch yma i weld Adroddiad Blynyddol NWORTH 2017-2018

Hysbysiad Preifatrwydd NWORTH