Projectau ac Astudiaethau Cyfredol

BowelScope: Accuracy of Detection using ENdocuff Optimisation of Mucosal Abnormalities (B-ADENOMA)

ARC Medical Ltd.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Colin Rees.

Gyda chymorth y cyff colonocopig Endocuff Vision®, nod yr astudiaeth hon yw gwella gwelediad y mwcosa colonig trwy wastatau plygion colonig a’u symud i ffwrdd o’r maes gwelediad blaen. Y rhagdybiaeth yw y bydd Endocuff Vision® yn gwella cyfraddau canfod adenoma trwy gwrthdynnu plygion yn well, cael golwg ehangach a sefydlogi cwmpas y tip yn well. Cynhelir yr astudiaeth glinigol ar hap hon gyda phobl a gyfeirir ac a drefnir i gael sgrinio sigmoidosgopi hyblyg trwy Raglen Bowel Scope Screening (BSS) y GIG yn Lloegr a bydd yn cymharu Endocuff Vision®-Assisted Flexible Sigmoidoscopy (EAFS) gyda Standard Flexible Sigmoidoscopy (SFS).

Can H-Ts maintain the oral health of routine low-risk dental recall patients in “high-street” dental practices: astudiaeth beilot.

NIHR HS&DR.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Paul Brocklehurst.

Nod yr astudiaeth hon yw fod yn sail wybodaeth i gynllunio prawf diffiniol i benderfynu a all therapyddion hylendid gynnal iechyd y geg mewn cleifion arferol ‘risg isel’ y GIG, sef y rhan fwyaf o’r boblogaeth sy’n mynd at y deintydd yn rheolaidd.

CARer-ADministration of as-needed sub-cutaneous medication for breakthrough symptoms in home-based dying patients: astudiaeth yn y DU (CARiAD)

NIHR HTA.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Clare Wilkinson.

Cynnal astudiaeth ddichonoldeb a hap-dreial peilot allanol o feddyginiaeth dangroenol a weinyddir fel bo’r angen gan ofalwyr ar gyfer symptomau’n brigo i’r wyneb mewn cleifion sy’n marw yn y cartref, o gymharu â gofal arferol, gyda chydran ansoddol wedi’i chynnwys.

Dementia Carers Instrument Development: DECIDE.

MRC
Prif ymchwilydd: Dr Penny Wright.

Nod yr astudiaeth hon yw datblygu a gwneud gwerthusiad seicometrig o fesur ansawdd bywyd i’w ddefnyddio gyda gofalwyr pobl â dementia. Unwaith y datblygir y mesur hwn caiff ei alw’n ‘Carer QoL in Dementia’ (CQD). Bydd y CQD (y mesur) yn cael ei gynllunio i’w ddefnyddio gyda gofalwyr pobl â dementia sy’n byw yn y gymuned, gan gynnwys y rhai sydd mewn tai gwarchod neu dai gofal ychwanegol

Development and refinement of a Stroke friendly Oral health Promoting (STOP) toolkit to improve oral self-care after discharge from hospital stroke services.

NIHR RfPB.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Craig Smith.

Nod yr ymchwil hwn yw datblygu ymyriad i oroeswyr strôc i wella iechyd y geg trwy gefnogi ymddygiad hunanofal o’r geg.

Evaluating the impact of a joint social care and NHS initiative.

H&CRW.
Prif ymchwilydd: Dr Carys Jones.

Mae hwn yn werthusiad realistig o broject y Ganolfan Iechyd yng Nghonwy a fydd yn datblygu theori esboniadol o “beth sy’n gweithio, i bwy, pam ac ym mha gyd-destunau” ar gyfer rhaglenni cysylltiedig sy’n ceisio integreiddio gwasanaethau cymdeithasol a gofal iechyd i alluogi cyfranogiad cymdeithasol. Hefyd bydd yn mesur adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad a gynhyrchir gan y rhaglen.

IDEAL – Byw’n dda gyda dementia.

ESRC.
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Linda Clare.

Nod yr astudiaeth carfan arhydol hon yw nodweddu’r ffactorau cymdeithasol a seicolegol sy’n cefnogi neu’n cyfyngu ar allu cyfranogwyr â dementia a’u gofalwyr i fyw’n dda gydag unrhyw fath o ddementia. Bydd hyn yn arwain at gynllun gweithredu a fwriedir i gynorthwyo llunwyr polisïau, prynwyr a darparwyr i ddatblygu polisïau ac arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth sydd wedi’u hanelu at atal neu leihau anabledd diangen, gan gadw annibyniaeth, lleihau’r baich economaidd ar deuluoedd a chymdeithas, a chynnal lles ar hyd llwybr y clefyd dementia, er mwyn galluogi mwy o bobl â dementia i fyw’n dda, a galluogi pob unigolyn â dementia i fyw’n well.

Impact of a change to remuneration on the technical efficiency of dental practices: evaluation of the pilots of a new NHS Dental Contract in Northern Ireland.

NIHR HS&DR.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Paul Brocklehurst.

Mae’r astudiaeth hon yn archwilio a yw ffordd newydd o dalu ymarferwyr deintyddol cyffredinol y GIG yng Ngogledd Iwerddon yn arwain at wahaniaethau yng ngweithred ac ansawdd y gofal deintyddol a ddarperir.

Mentalization for Offending Adult Males: Hap-dreial rheoledig (MOAM).

NIHR HTA.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Peter Fonagy.

Mae hwn yn hap-dreial rheoledig a gynhelir mewn lleoliad GIG i ymchwilio a yw Cyfnod Prawf fel arfer (PAU) wedi’i ategu gyda therapi sy’n seiliedig ar feddyliaethu yn fwy effeithiol a chost-effeithiol na llwybr gofal safonol PAU yn unig, mewn sampl o droseddwyr dan oruchwyliaeth gymunedol sy’n bodloni meini prawf DSM-5 ar gyfer anhwylder personoliaeth gwrthgymdeithasol.

Promoting Activity, Independence and Stability in Early Dementia (PRAISED).

NHIR PGfAR.
Prif Ymchwilydd: Yr Athro Rowan Harwood.

Bydd y rhaglen hon o waith yn datblygu a gwerthuso ymyriad i hyrwyddo gweithgaredd, ac annibyniaeth, ac atal cwympo ymysg pobl gyda dementia cynnar a nam gwybyddol ysgafn. Bydd yn astudio ffyrdd o hyrwyddo derbyn a chadw at yr ymyriad a bydd yn cynnal treial dichonoldeb i brofi’r ymyriad yn ymarferol, a pharatoi ar gyfer hap-brawf aml-ganolfan gyda rheolydd diffiniol.

Respiratory Health in Preterm Neonatal Outcomes (RHINO).

MRC.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Sailesh Kotecha.

Mae’r astudiaeth hon yn nodi anhwylderau anadlu ymhlith plant 7–12 oed a aned yn gynamserol ac yn cynnal arbrawf i weld a oes unrhyw rwystr ar y llwybr anadlu yn ymateb i un dos o gyffur anadlu a ddefnyddir fel arfer ar gyfer asthma ac anhwylderau cysylltiedig. Bydd hefyd yn defnyddio technoleg sganio MRI i astudio strwythur a swyddogaeth yr ysgyfaint mewn plant a aned yn gynnar gyda rhwystr llwybr anadlu amlwg.

Water Assised Flexible Sigmoidoscopy in National Bowel Scope Screening (WASh)

NIHR RfPB.
Prif ymchwilydd: Yr Athro Matt Rutter.

Er mwyn lleihau’r risg o ganser y coluddyn, mae Rhaglen Sgrinio Canser y Coluddyn y GIG yn gwahodd pobl 55 oed i gael sigmoidosgopi. Bydd yr ymchwil yn asesu a yw defnyddio dŵr i leihau chwyddiant y coluddyn, yn hytrach na nwy, yn gwneud y weithdrefn yn fwy cyfforddus. Os profir yn effeithiol mewn ymarfer yn y DU, mae’r tîm ymchwil yn gobeithio trwy leihau’r boen y bydd pobl yn cael gwell profiad, a allai gynyddu nifer y cyhoedd sy’n cymryd rhan yn y rhaglen sgrinio. Ar hyn o bryd dim ond 43.7% o bobl sy’n cymryd rhan – gallai achosion o ganser gael eu hatal os byddai mwy o bobl yn cymryd rhan.