Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

Datganiad gan y tri Gwasanaeth Cynllunio a Chynal Ymchwil dros; Gogledd a Chanolbarth Cymru, De Orllewin Cymru ac De-ddwyrain Cymru:

'Yn dilyn penderfyniad diweddar gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, bydd y tri Gwasanaeth Dylunio a Chynnal Ymchwil ar draws Cymru yn rhoi'r gorau i weithredu yn eu ffurf bresennol o 1 Ebrill 2023.  Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru wedi ymrwymo i ddarparu cymorth i ddatblygu ymchwil ac ymchwilwyr ar draws Cymru a bydd yn cyhoeddi trefniadau newydd maes o law.  Byddwn yn parhau i ddarparu cymorth i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol o dan ein Siarter bresennol hyd at hynny ac rydym yn archwilio'r gwahanol ffyrdd y gallwn barhau â'r partneriaethau rhwng y GIG a sefydliadau gofal cymdeithasol gyda'r Prifysgolion ym mhob rhanbarth i wneud gwaith ymchwil o ansawdd uchel ar ôl y dyddiad hwnnw.'

‘Gweithio gyda’n gilydd tuag at ymchwil well’

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Cymru Gyfan (RDCS) yn wasanaeth am ddim sy’n rhoi Cymorth i ddatblygu ymchwil o ansawdd uchel yng Nghymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (HCRW) ac mae’n gweithredu trwy dri uned dreial ledled Cymru gyda chefnogaeth Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru (WHESS) a Chymorth ymwybyddiaeth iaith gan LLAIS


Lawrlwythwch y poster

Trosolwg GCCY

NWORTH Mae’r RDCS wedi ei sefydlu o fewn NWORTH ac yn darparu mynediad i dîm o arbenigwyr mewn dulliau ymchwil cymhwysol. Mae’r RDCS yn cynnig cymorth a chyngor ar bob agwedd ar ddatblygu cynnig ymchwil o ansawdd uchel ar gyfer staff y GIG a Gofal Cymdeithasol sy’n ymgymryd ag ymchwil. Mae’n cynnwys aelodau o dîm yn NWORTH, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru (WSSCR), LLAIS a WHESS. Mae’r tîm yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol sydd yn dymuno cynllunio cynigion ymchwil o safon i’w cyflwyno i’r rhai sy’n cyllido’r ymchwil.
WSSCR Mae gan yr RDCS sydd wedi ei sefydlu o fewn NWORTH yr arweiniad strategol ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol yr RDCS ac mae’n cydweithio’n agos â WSSCR. Gan ehangu ar record ardderchog RDCS o gefnogi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, mae’r tîm yn gweithio gyda WSSCR i sicrhau bod gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yn canfod bod mynediad at yr RDCS yn hawdd ac yn fuddiol. Mae RDCS wedi ymrwymo i weithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a HCRW i hwyluso gweithrediad Strategaeth Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Gymru 2018–2023.
Llais logo Mae LLAIS wedi ei sefydlu o fewn NWORTH, Prifysgol Bangor. Mae’n darparu arweiniad strategol i’r Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil (Research Design and Conduct Service, RDCS) i hwyluso cymryd rhan mewn treialon trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn galluogi ymchwilwyr i gwrdd â gofynion rheoleiddiol a llywodraethol y Gymru ddwyieithog ddatganoledig, heb gyfaddawdu trylwyredd gwyddonol. Mae LLAIS yn rhoi cyngor amserol i ymchwilwyr ar ymgorffori ymwybyddiaeth iaith yng nghamau allweddol y broses ymchwil, gan gynnwys cynllunio astudiaeth, samplu, recriwtio, cydsynio, casglu data, gweinyddu mesurau iechyd, dadansoddi data, adroddiadau a lledaenu gwybodaeth.
http://cheme.bangor.ac.uk/images/WHESS%20Logo.jpg Economeg iechyd yw’r astudiaeth o sut yr ydym yn defnyddio adnoddau prin i ddiwallu ein hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol mewn cymdeithas. Ariennir Gwasanaeth Cefnogi Economeg Iechyd Cymru (WHESS) trwy HCRW i gefnogi ymchwilwyr iechyd a gofal cymdeithasol, a gwella penderfyniadau sy’n ymwneud ag iechyd ledled Cymru. Rydym yn cefnogi’r rhai sy’n dymuno ymgymryd ag ymchwil trwy ymholiadau uniongyrchol [hypergyswllt: http://cheme.bangor.ac.uk/research/whess.php.cy] ac fel rhan o’r RDCS. Rydym yn darparu arbenigedd a chymorth economeg iechyd i ymchwilwyr iechyd academaidd, ymchwilwyr GIG a gofal cymdeithasol ac awdurdodau lleol yng Nghymru o gamau cysyniad cynnar cynllunio cynigion hyd at ddadansoddi a chyflwyno adroddiadau a lledaenu gwybodaeth.

Gwybodaeth pellach: