Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil

'Gweithio gyda'n gilydd tuag at ymchwil well'

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil (RDCS) Cymru Gyfan yn fenter a gyllidir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy'n gweithredu trwy dair uned treialon ar draws Cymru (Uned Dreialon De-ddwyrain Cymru (SEWTU, Prifysgol Caerdydd); Sefydliad Hap-dreialon mewn Iechyd Gogledd Cymru (NWORTH, Prifysgol Bangor); ac Uned Treialon Abertawe (STU, Prifysgol Abertawe). Mae'n derbyn cefnogaeth gan Wasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru (WHESS).

Mae Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil NWORTH yn cefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys sy'n dymuno ymgymryd ag ymchwil a chynllunio cynigion ymchwil o ansawdd uchel i'w cyflwyno i gystadlaethau cenedlaethol, wedi'u hadolygu gan gydweithwyr, ar gyfer ymchwil gymhwysol ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol.

Siarter Gwasanaeth Cynllunio a Chynnal Ymchwil Cymru Gyfan

Mae cyngor ar gael ar bob agwedd o ddatblygu ceisiadau grant, yn cynnwys:

 • Ffocysu syniadau a mireinio'r cwestiwn/cwestiynau ymchwil
 • Creu tîm ymchwil priodol
 • Cynnwys cleifion a gofalwyr ar bob cam o’r broses ymchwil
 • Y cynllun ymchwil yn ei gyfanrwydd
 • Dewis a chymhwyso methodoleg ymchwil ar gyfer dulliau ansoddol a dulliau meintiol 
 • Dewis a chymhwyso amcanion a dulliau economeg iechyd
 • Mesurau Deilliant a Adroddir gan Gleifion (PROMs)
 • Sut i wneud chwiliadau ymchwil a chynnal adolygiadau systematig
 • Adnabod yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer project llwyddiannus
 • Adnabod cyfleoedd cyllido priodol
 • Cyfeirio ymchwilwyr at ffynonellau eraill o arbenigedd a chefnogaeth ymchwil, yn cynnwys adnabod partneriaid ymchwil posib.


Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn, cysylltwch os gwelwch yn dda â:

e-bost: nworth@bangor.ac.uk

ffôn: 01248 388095

Cynlluniau Cyllido Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn cynnal nifer o gynlluniau i ysgogi rhagoriaeth a chefnogi meithrin gallu mewn ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gallwch weld y rhestr ddiweddaraf o gynlluniau cyllido sydd ar gael trwy ddilyn y cyswllt canlynol: cynllun cyllido Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Os oes arnoch angen unrhyw gyngor neu gymorth gyda pharatoi cais ar gyfer unrhyw un o'r grantiau hyn, yna dewch i gyfarfod â ni wrth unrhyw un o'r desgiau cymorth ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, neu cysylltwch â ni:

E-bost: nworth@bangor.ac.uk neu ffôn: 01248 388095

Seminar RfPPB RDCS Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Rydym yn gobeithio cynnal seminar ym mis Mawrth mewn cydweithrediad ag Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i'r rhai hynny sy'n bwriadu cyflwyno cynnig RfPPB, Dyfarniad Ymchwil Iechyd neu Ddyfarniad Ymchwil Gofal Cymdeithasol ar gyfer y grantiau hynny a gânt eu lansio ym mis Hydref a mis Rhagfyr 2016. Byddwn yn darparu nifer o gyflwyniadau byr gan amryw o arbenigwyr o gefndiroedd methodolegol gwahanol, yn cynnwys Economeg Iechyd, Gofal Cymdeithasol, yr Iaith Gymraeg, Ystadegau a Methodoleg, Cynnwys y Cleifion a'r Cyhoedd, a Chyllid. Y bwriad yw cynnig cyngor ac arweiniad ar eich ceisiadau, a'ch helpu i wella eich cyfle o lwyddo. Bydd y sesiwn hon yn agored i ymchwilwyr Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar draws rhanbarth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Cymru. Dilynwch y cyswllt isod am fwy o wybodaeth:

Seminar Grantiau RDCS Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (PDF)